Tin HOT

Share on Google Plus

Cực hót cho các Baby lạc trôi
Có nhiều bạn góp ý là sao không cho KT9, HBP giao dịch luôn để tăng tính giao thương? Câu trả lời là những vật phẩm hạng chế giao dịch là để góp phần hạng chế lợi ích quá nhiều từ ac phụ dồn vào ac chính, bên cạnh đó những items này cũng chính là vật phẩm để hổ trợ ng chơi mới.
Sau ngày 06/04/2019 khi tạo nhân vật và mở Bách Bảo Tương quý bằng hữu sẽ nhận đc các phần quà hỗ trợ cực kỳ HOT.