Tin HOT

Share on Google Plus

Nhấn mạnh không làm Q trung châu hay Q vàng chính tuyến, hoặc Q lạ ở những map khác. nếu làm sẽ bị Bug Hỏng AC, GM sẽ không hỗ trợ vấn đề này.
Những Q đc làm bao gồm: Tu Chân, Gia nhập tam giới, Q Nguyên Anh.
Những Phụ bản quan tâm: Tứ Tượng + Phần Hương Cốc.

Những Q hằng ngày nên làm bao gồm:
1. Q Đại Náo Bãi Vàng, nhận Q ở NPC con rồng như trong hình nhé!2. Q Bảo Vệ Mị Lực nhận tại NPC Nguyệt Lão.

3. Q Phá hung chú ở npc truyền công sứ giả.


4. Q Khiêu chiến vân du tu la, ở cửa ra bãi train, npc như trong hình.