Tin HOT

Share on Google Plus

Cái gì cũng cần có sự đầu tư, từ Bản test đến Up04 trung bình mỗi ngày chỉ kiếm đc 1 đến 2 quân lệnh. Từ Up05 trở đi tỷ lệ đã đc tăng dần trong các Q, một ngày tích cực không bao giờ ít hơn 04 quân lệnh, trừ khi cái ac của bạn quá nhọ.

1. Q Online Chúc phúc 5h, tỷ lệ 1 lần 50% nhận 1 QLML

2. Q Bảo Vệ Mị Lực, mỗi ngày làm 1 lần, tỷ lệ 60% nhận 1 QLML, 40 % nhận 2 QLML.


3. Q Phá Hung Chú: 30% nhận 1 QLML, 50% nhận 1 QLML

4. Q Khiêu Chiến Vân Du Tu La 100% nhận 1 QLML

5. Phụ bản PHC Thập Phương Quyết: 70% nhận 2 QLML, 50% nhận 2 QLML, 5% nhận 10 QLML. 01 Tuần đi 02 Lần.

Nếu bạn k có thời gian làm Q thì auto bãi vàng, dùng vàng mà mua khuôn, sẽ có người bán khuôn để đổi lấy vàng.

Tân thủ mới vào sẽ có 04 Quân lệnh, Lên Lv nguyên thần 64 sẽ đc tổng 12 quân lệnh nữa = 16 Quân Lệnh
Hộp tân thủ = 250 kim chuyên có 12 Quân Lệnh ML.