Tin HOT

Share on Google Plus

Đây là một nhiệm vụ có thể quy đổi Kim chuyên ML thành vàng, các bạn sẽ có cờ thái cổ = cách làm Q, Boss, Sự kiện, hoặc đơn giản là đổi bằng Kim Chuyên ML ở shop.

Nhiệm vụ đc chế biến lại khi hoàn thành Q cùng làm Q tại Lưu Ba, các bạn mở cờ để có nhiệm vụ đánh một trong 03 loại quái tại khu vực này.
Đánh xong quái đc túi báo vật thì mang về trả cho NPC.

NPC có nhìu nhiệm vụ, cái nào trả đc thì trả, ngoài vàng bạn sẽ có cợ hội có thêm nhiều vật phẩm khác.