Tin HOT

Share on Google Plus

Q Hằng Ngày - Bảo Vệ Mị Lực 2018, đây là 1 trong các Q mà các baby nên làm hằng ngày. Phần thưởng nhiệm vụ có thể thay đổi tùy vào thời điểm server. Để rút giảm thời gian làm Q bạn nên tìm PT 03 người tối thiểu.
Khi làm Q này bạn cũng sẽ nhận đc kèm 2500 sư đồ.

Đầu tiên nhận nhiệm vụ tại NPC Nguyệt Lão, Map Phần Hương.
 

 Yêu cầu của nhiệm vụ là đánh 03 loại Mod, sau khi hoàn thành chỉ việc gặp lại NPC nguyệt lão để trả Q.