Tin HOT

Share on Google Plus

Boss Trùng Vương, Boss Hãn Phỉ, sau khi chết theo khung giờ chết mà sống lại.

10h30 Boss XGP tại vị trí Côn Luân Nô (Thứ 7 - CN)
11h Boss Kim chuyên tại vị trí Côn Luân Nô 
16h00 Boss XGP tại vị trí Côn Luân Nô (Thứ 7 - CN)
16h30 Boss XGP tại vị trí Côn Luân Nô (Thứ 7 - CN)
18h Boss XGP tại vị trí Côn Luân Nô
18h lãnh mồi thi câu cá.
19h Truy Phong Thánh Linh
19h30 - 20h50 Câu cá + Bắt PET + Boss Lưu Ba.
21h - 22h Boss Kim chuyên tại vị trí Côn Luân Nô.

Sự kiện 7 Boss kiếm vàng tại 02 Map Côn Luân và TuLa:  20h30 - 22h30 (thứ 4 và thứ 5). 20h35 - 22h35 (thứ 7).

Các nhiệm vụ hằng ngày:
Q Lễ Hội: Bắt Chuột + Cờ Bạc
Thiên Hành Giả
Phá Hung Chú TuLa
Thiên Thư Kỳ Đàm
Phụ Bản Mộng Cảnh

Phụ Bản Phần Hương Cốc hàng tuần. 

Ai có thời gian thì làm Q, không thì có thể on nhiều + auto để bù vào, on nhiều sẽ đc Quân Lệnh Mị Lực.