Tin HOT

Share on Google Plus


Tăng các chỉ số công, phòng, tăng tốc độ di chuyển, tăng kinh nghiệm và rất nhiều chỉ số tăng lên khi người chơi học trận pháp.
TÁC DỤNG CỦA TRẬN PHÁP Trận pháp có thể sử dụng khi tổ đội để tăng năng lực của các thành viên trong đội. Trận pháp bao gồm nhiều loại, có loại thích hợp sử dụng khi giết quái hoang dã, có loại thích hợp sử dụng trong khiêu chiến phụ bản, có loại thích hợp sử dụng khi PK.
LOẠI TRẬN PHÁP

tranphap.png
HỌC TRẬN PHÁP
Sau khi nhân vật đạt tới cấp độ tấn giai nhất định có thể tới Đế Đô Thành (224, 278) tìm Hùng Chiến để học Hợp Kích Trận Pháp Cấp 1. Các trận pháp khác có thể thông qua Trận Pháp Bí Tịch để học. Sử dụng Trận Pháp Bí Tịch tương ứng có thể giúp trận pháp thăng cấp lên trận pháp cùng loại cao hơn một cấp. Ngoài ra mỗi nhân vật tối đa có thể học 20 trận pháp, thông qua Hùng Chiến có thể bỏ trận pháp đã học.

Trận pháp Hùng Chiến.jpg

SỬ DỤNG TRẬN PHÁP
Khi tổ đội, đội trưởng có thể sử dụng trận pháp đã học. Mỗi loại trận pháp đều có yêu cầu số người nhất định, khi số người tổ đội có sự thay đổi, trận pháp sẽ biến mất. Thiết lập trận pháp chọn đầu tiên với số người tương ứng khác nhau có thể tự động sử dụng trận pháp đó khi số người trong đội thay đổi. Sau khi sử dụng trận pháp, đội trưởng có thể điều chỉnh vị trí thành viên trong trận pháp để nâng cao năng lực khác nhau của mỗi thành viên.


Theo Choi.vn